Standpunt VVD Purmerend over tijdelijke huisvesting Oekraïners

In de Purmer-Zuid is grote onrust en bezorgdheid ontstaan over de waarschijnlijke komst van tijdelijke woningen voor 500 tot 1500 Oekraïners. Die emotie en gevoelens begrijpen wij als VVD-fractie heel goed. Met het huidige voorstel gaat de VVD dan ook niet akkoord: we willen geen cluster van 1500 vluchtelingen in de Purmer-Zuid-Zuid! Plannen werden in eerste instantie onder geheimhouding aan de raad aangeboden. Nadat er steeds meer stukken uitlekten, werd de geheimhouding over vrijwel alle stukken opgeheven en is de discussie in openbaarheid gestart. De VVD Purmerend heeft de onbegrijpelijke geheimhouding eerder al als valse start bestempeld en vanaf het eerste moment alles op alles gezet om van de geheimhouding af te komen. 

 

Tijdens de commissiebehandeling op 6 november heeft onze woordvoerder Timo Roeleveld aandacht gevraagd voor bovenstaande gevoelens en aandacht besteed aan de online petitie die in korte tijd enorm veel steun heeft gekregen. Ook gaf hij aan de inspraak op 1 november waardevol te hebben gevonden. Deze inspraak was demonstratief voor het betreurenswaardige verloop van het proces tot nu toe. 

 

Als VVD-fractie vinden we het belangrijk om heel duidelijk te maken welk besluit er momenteel bij de raad voorligt. Het volgende wordt aan de gemeenteraad gevraagd:

(1)   Kennis te nemen van de maatschappelijke opgave van het opvangen van Oekraïense ontheemden in Purmerend en de bijbehorende randvoorwaarden, waaronder de regionale afspraken in Zaanstreek-Waterland, de bandbreedte van 500 tot 1.500 ontheemden, de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar de locaties Purmer Zuid-Zuid en ZOB II, in het bijzonder de ruimtelijke en maatschappelijke haalbaarheid en de onzekerheden in het proces, ten aanzien van de financiën en de beschikking over de gronden; 

(2)   Het college te verzoeken om (onder voorbehoud van de onzekerheden in de financiën en het gebruik van de gronden), de volgende uitgangspunten bij de uitwerking van de locatie Purmer Zuid-Zuid te hanteren; 

a.     Een deel van dit gebied te gebruiken voor de tijdelijke opvang van Oekraïense ontheemden;    

b.     Op deze locatie en voor de tijdelijke woningen in de volgordelijkheid, op een later tijdstip, te zoeken naar de inzet voor andere woningzoekenden. 

c.     In de ontwikkeling van het tijdelijke deel voor de opvang nadrukkelijk rekening te houden met de toekomstige ontwikkeling van de Oostflank. 

(3)   Op basis van deze uitgangspunten het gesprek aan te gaan met de omgeving van deze locatie. 

De VVD is van mening dat we als grote gemeente van 100.000 inwoners een bijdrage kunnen en moeten leveren aan de vluchtelingproblematiek die ons land momenteel kent. Daarbij past wel de continue oproep aan de landelijke politieke partijen om letterlijk en figuurlijk de grenzen te gaan bewaken. De landelijke VVD-fractie zit daar ook duidelijk bovenop, maar kan dit niet alleen!

 

In onze regio is met Zaanstad afgesproken dat zij voorlopig een flink aantal asielzoekers opvangt. Purmerend heeft als grote gemeente ook een bijdrage te leveren en dit doet zij in de vorm van opvang van ontheemde Oekraïners. De VVD zal inwoners die roepen dat we geen (extra) Oekraïners moeten opvangen, dan ook niet tevreden kunnen stellen. Maar de manier waarop we voor opvang zorgen, daar kunnen we met elkaar heel veel afspraken over maken. Na het raadsbesluit staat er nog niets definitief vast, maar begint het traject om samen af te tasten hoe een tijdelijke opvang van Oekraïners op een acceptabele wijze voor de meeste mensen kan worden vormgegeven. Bij een tijdelijke situatie van maximaal 15 jaar moeten er vanzelfsprekend vele zaken goed worden geregeld voordat de raad hier definitief groen licht voor kan geven.

 

Het huidige besluit dat voorligt spreekt over 500 tot maximaal 1500 Oekraïners in de Purmer-Zuid-Zuid. De VVD Purmerend vindt 1500 ontheemden bij elkaar op 1 locatie te veel en ziet hier meer bezwaren dan voordelen in. Het CDA komt met een wijzigingsvoorstel om het totaalaantal Oekraïners op deze locatie te maximaliseren op 750. Uitgaande van het gemiddelde van 3 mensen per tijdelijke woning, spreken we dan over maximaal 250 tijdelijke woningen. Dit is nog altijd een flink aantal, maar dit aantal is naar onze mening, met veel inzet vanuit het gemeentebestuur, wel in te passen in de totale gebiedsontwikkeling van de Oostflank. Maar onze steun voor dit amendement staat zeker nog niet vast. We willen eerst meer duidelijkheid over de totaalplannen voor het hele gebied, voordat we een knoop willen doorhakken over het aantal tijdelijke woningen dat eventueel in het totale gebied gerealiseerd kan worden. En er blijven dan verschillende locaties voor Oekraïense ontheemden verdeeld over de gemeente bestaan. Dat lijkt ons beter dan de concentratie van alle opgevangen Oekraïners op 1 plek.

 

Want het grootste probleem is het tekort aan (betaalbare) woningen in onze stad. Indien er vele woningen beschikbaar zouden zijn voor eenieder, zou deze discussie op een andere wijze worden gevoerd. De nood is hoog en dat voel je aan alle kanten. We willen dat het College haast maakt met de ontwikkeling van de Oostflank (het totale gebied van de golfbaan tot aan de MacDonalds). In januari 2024 wordt hiervoor een totaalvisie gepresenteerd en wij willen zien hoe we de voorgestelde 250 tijdelijke woningen op een acceptabele wijze in dit totale plan kunnen voegen. Als je online zoekt op ‘oostflank’ kun je terugvinden dat de VVD hier al jaren druk op zet en er lijkt eindelijk schot in de zaak te komen. Het mag geen jaren meer duren voordat de bouw van een nieuwe prachtige Purmerendse woonwijk van start gaat. 

 

Met de omwonenden uit de Purmer-Zuid moet intensief worden gesproken over de kansen en mogelijkheden van de tijdelijke woningen voor Oekraïense ontheemden. Hoe gaan de woningen eruitzien (er bestaan ook mooie tijdelijke woningen), op welk stuk in de Oostflank komt de huisvesting precies, welke voorzieningen komen er, wat is het aanzicht, hoe wordt er omgegaan met extra inzet van handhaving en/of politie en nog vele andere zaken die de inwoners op tafel kunnen leggen. Maar nogmaals het belangrijkste is: hoe kunnen we echt snel overgaan tot definitieve woningbouw in dit gebied? 

 

In de commissie gaf onze woordvoerder Timo Roeleveld aan dat gemeente en inwoners momenteel tegenover elkaar staan. We begrijpen dit, maar willen ons inzetten om weer naast elkaar te komen staan. We vertrouwen in de oplossingen die samen gevonden kunnen worden. We vragen ons wel af of wethouder Rotgans die dit dossier in zijn portefeuille heeft, de aangewezen persoon is om dit belangrijke vraagstuk tot een goed einde te brengen. We missen empathie en een open houding richting inwoners. Hier blijven we als fractie aandacht voor vragen. We roepen inwoners op hun wantrouwen, hoe moeilijk dan ook, te laten varen en samen de handschoen op te pakken. Want er valt nog heel veel in te brengen bij dit plan.

Er zijn over dit vraagstuk tenslotte heel veel pagina’s vol te schrijven. Dat hebben we ook gezien bij in de inspraakreacties en de ingekomen stukken. We weten daarmee dan ook dat dit artikel incompleet is en lang niet alle vragen van onze achterban beantwoordt. Maar vanuit de raad gaan we zorgen voor de juiste randvoorwaarden, garanties en de juiste (financiële) feiten op tafel. Het college van B&W en de omwonenden in de Purmer-Zuid zijn na de raadsvergadering van 30 november aan zet om gezamenlijk te onderzoeken wat er daadwerkelijk mogelijk is en op welke manier. Wij spreken ons volle vertrouwen uit in het vervolg van dit traject, dat helaas zo moeizaam is gestart.