Algemene Beschouwingen 2023 - volledige tekst

Hier kunt u de volledige tekst lezen van de Algemene Beschouwingen, uitgesproken door onze fractievoorzitter Bart van Elden op 2 november 2022.

Algemene Beschouwingen VVD

Goedenavond allemaal,

Namens de VVD begin ik deze algemene beschouwingen met het bedanken van alle harde werkers die ervoor zorgen dat de gemeenteraad haar lokale democratische taak dag in, dag uit kan vervullen. En natuurlijk bedanken we ook alle doeners in onze stad en dorpen die van de gemeente Purmerend een gave plek maken om te wonen, te werken en te leven!

Er zijn vele onzekerheden in de wereld. Het vluchtelingenvraagstuk vraagt om pittig lokaal en landelijk optreden en de oorlog in Oekraïne raakt uiteindelijk al onze inwoners. De wereldeconomie is in rep en roer en de gevolgen daarvan voelen we dagelijks in onze portemonnee. Dat is voor velen zuur en voor anderen echt een heel groot probleem.

Voorzitter, we zien bij het College veel ambitie en de wil om het beste voor onze gemeente te doen. De keuze om 2025 en 2026 aan elkaar te koppelen ondersteunen wij, ondanks het bijbehorende financiële risico. De VVD is positief over verreweg de meeste onderwerpen in deze begroting. Maar vanzelfsprekend hadden er zaken anders gemoeten en gekund.

  • De VVD heeft bezwaar tegen te rooskleurig begroten en toch gebeurt dat wederom op enkele plekken in de begroting. We vinden dat ongewenst en onverstandig.
  • De VVD wil nu eindelijk af van de hondenbelasting. Deze begroting biedt daarvoor de ruimte. We hopen hier op steun vanuit de coalitie.
  • De VVD vindt het voorbarig om nu al natte-vinger-bedragen in de begroting op te nemen voor een mogelijke uitbreiding van het zwembad.
  • De VVD had graag eerder een concept investeringsagenda van wethouder Rotgans willen ontvangen. Maar we steunen de voorgestelde systematiek in de begroting voor het doen van grote investeringen in de komende jaren.

Tot zover de begroting zelf.

Voorzitter, papier is geduldig. We kunnen met elkaar de mooiste ambities op papier zetten, maar de grote vraag voor onze gemeente is: kan het College deze ambities wel waarmaken?

Hiervoor is veel bestuurskracht en ambtelijke ondersteuning nodig en als we kijken naar de uitvoering van alle plannen die er momenteel zijn, maken we ons daar grote zorgen over. Het college heeft tot nu toe te weinig met prioriteiten gewerkt. Alles tegelijkertijd doen kan gewoonweg niet, hoe graag we dat met elkaar ook willen. Op plannen met hoge prioriteit moeten we gaan doorpakken, andere plannen zullen moeten wachten.

Ik ga nu in op enkele concrete thema’s:

Ten eerste het sociale domein.

Wat ons erg aanspreekt in deze begroting zijn de creativiteit en innovatieve ideeën om met complexe samenlevingsvraagstukken om te gaan. We roepen terecht dat er geen kind buiten de boot mag vallen, we willen minder eenzaamheid en veel aandacht voor mantelzorgers. Maar tegelijkertijd moeten de kosten omlaag. Daarom is er naast goede ideeën lef nodig. Dat lef zien we gelukkig ook terug. Pilots zoals de waakvlam zijn in onze ogen een prima idee. De VVD wil benadrukken dat het prima is om dingen te proberen. Het is helemaal geen probleem als enkele goede ideeën achteraf toch niet zo goed blijken te zijn.

Ten tweede het bouwen van huizen in onze stad.

Uit recent onderzoek blijkt dat 70 procent van de starters zoekt naar een betaalbaar huis met een tuin en een parkeerplek. We moeten in Purmerend dus beter luisteren en gaan bouwen wat de woningzoekende wil. De hoogste prioriteit geven wij daarom aan het bebouwen van de weilanden langs de Purmer-Zuid en op het golfterrein. De bouwkranen hadden hier wat ons betreft al lang kunnen en moeten staan.

De flink stijgende hypotheekrente zorgt voor extra spanningen op onze al dure woningmarkt. En het bouwen van huizen wordt door een tekort aan mankracht en materialen, de stikstofdiscussie en een enorme inflatie een steeds grotere uitdaging. En we maken ons grote zorgen om de beperkte expertise in het college op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Wonen, want het succes van dit college valt of staat met daden op het gebied van betaalbare woningbouw en mobiliteit.

Ik kom daarmee tot ons derde thema: mobiliteit en parkeren.

De VVD vraagt doorlopend om aandacht voor de auto. We zijn geen Amsterdam en ook de komende jaren blijft het eigen autobezit hoog. We vergeten vaak dat heel veel mensen voor hun werk van een auto afhankelijk zijn. Nogmaals: we moeten beter luisteren naar onze inwoners en dus zorgen voor voldoende parkeerruimte!

Bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid zijn ook topprioriteit. We roepen wethouder Lageveen op om keuzes te maken, geld op te halen bij de vervoerregio en de raad, prioriteiten te stellen, plannen concreet te maken en snel tot uitvoering te komen.

En het laatste thema is Leefbaarheid.

Laten we zeer terughoudend zijn met het verder verdichten van de stad. We zijn blij met de aandacht die onze binnenstad krijgt, maar ook hier geldt dat we niet alles tegelijkertijd kunnen doen. De VVD wil de Schapenmarkt open laten als plein voor iedereen. En we willen hier zeker geen prestige-gebouw.

Voorzitter, ik rond af met

bestuurskracht en prioriteiten stellen. Als we daar voldoende aandacht aan besteden, wordt onze gemeente Purmerend steeds een stukje mooier en beter, voor iedereen, in stad, dorpen en buitengebied.


Bart van Elden
Fractievoorzitter VVD Purmerend