Het Kieskompas

Op 24 november 2021 vinden er in Purmerend en Beemster herindelingsverkiezingen plaats. Een bijzondere situatie, want in vrijwel alle andere Nederlandse gemeenten wordt er pas in maart 2022 gestemd voor een nieuwe gemeenteraad.

De VVD is in Purmerend en Beemster daarom al druk met alle voorbereidingen. Naast de kandidatenlijst, het verkiezingsprogramma, debatten, activiteiten, flyeren en vele andere activiteiten, doen we dit jaar ook mee met het Kieskompas om kiezers op basis van verschillende stellingen een beetje inzicht te geven in verschillen tussen verschillende partijen.

Op de achtergrond hebben wij van alle stellingen van het Kieskompas aangegeven hoe de VVD erover denkt. De meeste stellingen konden we op basis van ons verkiezingsprogramma gemakkelijk onderbouwen, maar soms moesten we ook een oordeel vormen over onderwerpen die niet direct in ons verkiezingsprogramma staan. Zoals bijvoorbeeld het invoeren van een basisinkomen. Wij vinden dat dit een landelijke aangelegenheid is waar de landelijke VVD-fractie een mening over moet vormen met alle relevante opties en mogelijkheden op tafel… Andere partijen vonden echter dat dit onderwerp toegevoegd moest worden in het Kieskompas voor Purmerend en dus moeten wij aangeven of we het hier mee eens of oneens zijn, ofwel een neutraal oordeel hebben.

In dit artikel gaan we op enkele stellingen in om ons standpunt te verduidelijken. We nodigen alle lezers ook uit om ons verkiezingsprogramma te lezen! De Kieswijzer is een aardig instrument, maar ons verkiezingsprogramma laat alle onderwerpen zien die wij echt belangrijk vinden en biedt daarmee het volledige overzicht.

Basisinkomen

De VVD wil niet experimenteren met een basisinkomen in Purmerend. Werk moet lonen en allerlei regelingen die het verschil tussen een uitkering/basisinkomen en een inkomen uit arbeid kleiner maken, zorgen ervoor dat mensen er eerder voor kiezen niet aan de slag te gaan. En wij willen dat mensen niet aan de kant blijven staan, maar een actieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Werken vergroot ook je zelfvertrouwen en je bouwt sociale contacten op. Discussie over de invoering van een basisinkomen hoort niet plaats te vinden in de Purmerendse gemeenteraad, maar hoort thuis op het bordje van de landelijke politiek. Dus: oneens met de stelling om te experimenteren met een basisinkomen in Purmerend.

Woningen in het buitengebied

De VVD wil geen grootschalige woningbouw in Beemster. We zijn wel voorstander van ZOB II (zoals is vastgelegd in de dorpsvisie). Binnen de huidige grenzen van de stad Purmerend beginnen de bouwmogelijkheden op te raken, want we willen immers wel een leefbare gemeente houden! Daarom moeten we aan de slag aan de randen van de stad: in de kom A7 is er ruimte voor betaalbare woningbouw en ook de Purmer-Zuid-Zuid en de golfbaanlocatie lenen zich prima voor woningbouw. We gaan ook graag de discussie aan over woningbouw in de Purmer. Dit is geen Purmerends grondgebied, maar biedt in onze ogen zeker mogelijkheden voor de toekomst. Kortom: als met buitengebied het groen buiten de huidige stadsgrenzen wordt bedoeld, dan zijn er zeker bouwmogelijkheden die we moeten benutten. Maar met buitengebied bedoelen we hier dus niet het Beemster buitengebied, maar bestaande Purmerendse ontwikkellocaties. Daarom: eens dat er meer woningen gebouwd moeten worden, ook al gaat dat ten koste van het buitengebied.

Statushouders en sociale woningbouw

Net als iedere andere Nederlandse gemeente heeft Purmerend een huisvestingsplicht voor statushouders. Echter, de voorrang op sociale huurwoningen knelt al jaren. We hebben enorme wachtlijsten en het valt niet uit te leggen dat statushouders vaak met voorrang aanspraak kunnen maken op de schaarse sociale huurwoningen die vrijkomen. We willen deze voorrang dan ook niet. We willen echter wel de huisvestingsplicht nakomen. Dit betekent dat we moeten inzetten op creatieve (tijdelijke) huisvestingsconcepten, omgebouwde kantoren, groepsaccommodaties etc. De huisvesting van woningzoekenden die jarenlang op een wachtlijst staan en statushouders die een woning zoeken moet beter met elkaar in balans worden gebracht. Kortom: helemaal niet eens met de stelling dat statushouders voorrang moeten krijgen op sociale huurwoningen.

Nascheiding of gescheiden inzamelen van afval

In de Purmerendse gemeenteraad is regelmatig gesproken over onze inzameling van afval. Onze partner HVC in Alkmaar heeft tot nu toe steeds duidelijk gemaakt dat nascheiding geen optie is voor deelnemende gemeenten. Afval moet gesorteerd worden opgehaald. In ons verkiezingsprogramma hebben we onze voorkeursvariant van nascheiding daarom niet benoemd, want als je door jarenlange ervaring weet dat dit niet kan, dan is het erg vreemd om te roepen dat het wel moet… Nu staat de volgende stelling in de Kieskompas: “In plaats van de inwoners afval te laten scheiden, zou de afvalverwerker dat moeten doen”. We zijn het helemaal eens met deze stelling, maar zolang we bij HVC zitten is dit dus geen optie. In ons verkiezingsprogramma staat daarom dat we afval gescheiden ophalen en in de toekomst ook willen dat plastic aan huis wordt opgehaald. Op het moment dat nascheiding mogelijk wordt gemaakt, gaan we daar direct voor!

Gezond eten op school en schoolzwemmen

In het beginselprogramma van de VVD wordt uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid voor onze inwoners, zolang je deze eigen verantwoordelijkheid redelijkerwijs zelf kunt dragen. Fruit eten en een gezonde maaltijd zijn in onze ogen de eigen verantwoordelijkheid van ouders. Hetzelfde geldt voor schoolzwemmen: we vinden dit ook geen taak voor de overheid, maar voor ouders zelf. Voor ouders met financiële uitdagingen zijn er verschillende gemeentelijke regelingen waar zij gebruik van kunnen maken. Dat is ook een goede zaak. Op stellingen waar voorbij wordt gegaan aan de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners, hebben wij aangegeven dat we het hier helemaal niet mee eens zijn.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons verkiezingsprogramma of over onze antwoorden in het Kieskompas, neem dan contact met ons op via info@vvd-purmerend.nl.