Vragen en zorgen van VVD Purmerend over De Woonplek

We maken ons grote zorgen over De Woonplek. Een locatie middenin Purmerend waar drugsverslaafden, criminelen en mensen met psychische stoornissen worden opgevangen. We hebben ook veel zorgen van bewoners gehoord. Daarom hebben we heel wat vragen aan het college gesteld.

Vragen:

 1. Hoeveel personen is het college voornemens op deze locatie te huisvesten?
 2. Waar verblijven die personen momenteel?
 3. Het college schreef in maart 2019 in reactie op technische vragen van de VVD dat er behoefte is aan een plek voor 15 tot 20 personen die momenteel al verblijven bij een instelling en dat er daarnaast 4 a 5 personen bij een Leger des Heils instelling zaten. Waarom kan die situatie (opvang elders) niet worden voortgezet?
 4. Hoeveel Purmerenders hebben er daadwerkelijk een dergelijke plek nodig? In april 2017 schreef wethouder Rotgans dat het 10 chronisch verslaafden betrof, terwijl er in maart 2019 wordt gesproken over 15 tot 25 personen? Waar komen die 15 extra personen vandaan?
 5. Welke zorgpartij gaat deze locatie exploiteren? Is dat het Leger des Heils?
 6. In de locatie komen mensen met drugs-, criminaliteit- en psychische problemen. Kunt u dit nader toelichten?
  a. Wat voor een soort problematiek kampen de bewoners van de opvang mee?
  b. Wat is de zwaarte van de mate van verslaving?
  c. Welk type criminaliteit moeten we aan denken?
  d. Wat voor een soort psychische problemen?
 7. Tijdens de bijeenkomst is meerdere malen gezegd door de ‘deskundige’ aan tafel: ’Dit zijn mensen net als u en ik. Die nu in een dal zitten. Maar met hulp kunnen ze hun leven weer op de rails krijgen.’ Hoe verhoudt die uitspraak zich met de eerdere informatie die de raad heeft gekregen dat dit uitbehandelde mensen zijn, waarbij de kans op herstel nagenoeg nihil is en dat om die reden ook het druggebruik wordt gedoogd?
 8. Hoe luiden de huisregels die er gaan gelden? Kan hiervan een voorbeeld uit een andere locatie worden verstrekt?
 9. Hoe garandeert het college dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is voor deze locatie? Immers, uit praktijkgevallen is eerder gebleken dat de zorg en de mogelijke overlast, valt of staat met de aanwezigheid van goed personeel.
 10. Tijdens de informatiebijeenkomst werd, in reactie op een vraag van een bezorgde Purmerender, gezegd dat er dagelijks toezicht wordt gehouden op het (tijdig) slikken van de medicatie. Klopt dat? En wat als de bewoner toch de medicatie weigert te slikken? Kan dit dan worden afgedwongen?
 11. Wat gebeurt er als een bewoner iets doet dat in strijd met de regels is? Zijn er plekken waar diegene dan heen kan? Of wordt diegene alsnog op straat gezet?
 12. Het college heeft, bij monde van wethouder Kroese, gezegd dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt in geval van een probleem. Wat bedoelt het college hiermee concreet?
 13. Waarom moet de locatie perse nabij voorzieningen zoals een bibliotheek en de binnenstad zijn?
 14. Op welk moment is deze locatie precies bekend geworden? Ook hierover zijn namelijk tijdens de informatieavonden hele wisselende berichten aan de bewoners gecommuniceerd.
 15. Is er door het college een Risico inventarisatie m.b.t. deze locatie uitgevoerd? En zo ja, dan wenst de VVD ook dat stuk te ontvangen.
 16. Weet het college van het feit dat heel dichtbij (Amsterdam Noord, locatie Noorderburgh) een soortgelijke opvanglocatie van het Leger des Heils juist deze maand wordt gesloten? Kan het college uitleggen waarom die locatie wordt gesloten?
 17. Welke planologische procedure denkt het college voor deze opvanglocatie te gaan voeren? Wordt het bestemmingsplan gewijzigd of is dat, omdat het over tijdelijke opvang gaat, niet nodig?
 18. Hoe denkt de gemeente over de Stikstof problematiek (PAS) en de PFas ten aanzien van deze locatie?
 19. Voorziet het college nog natuurwaarden problematiek (mn vleermuizen) op deze locatie?
 20. Hoeveel bomen zullen er moeten worden gekapt voor de realisatie van de locatie?
 21. Klopt het dat er mogelijk sprake is van vervuilde grond op deze locatie?
 22. Hoe ziet de zorg en het toezicht en nu specifiek uit?
  a. Komt er 24/7 toezicht?
  b. En wat betekent dat dan concreet?
  c. Is dat überhaupt mogelijk als er geen sprake is van een gesloten instelling?
 23. In het raadsstuk staat dat er op deze locatie weinig doorstroming wordt verwacht. Dat verbaast de VVD. Want eerder was juist de noodzaak aan spoedplekken, volgens het college de reden om de (toen nog Domus genoemde) voorziening op te richten. In de memo van 21 april 2017 schreef wethouder Rotgans: ‘Purmerend telt structureel ruim 10 chronisch verslaafden, die het best op hun plaats zijn in zo’n voorziening. Regio Zaanstreek-Waterland heeft zo’n voorziening nog niet. Incidenteel wordt een beroep gedaan op plaatsing in een voorziening in Amsterdam. Hier is echter altijd sprake van flinke wachttijden, terwijl de behoefte aan een plek veelal acuut is, bijvoorbeeld bij huisuitzetting. De kosten hiervoor voor Purmerend worden geraamd op € 624.000,- voor 12 inwoners.’
  a. Waarom is er gekozen voor een opvang zonder doorstroming?
  b. Hoe verhoudt dat zich tot deze eerdere opmerking van de wethouder?
  c. Wat betekent dit bij een acute situatie? Waar zal die persoon dan worden geplaatst?
 24. Welke bedragen zijn met deze opvang gemoeid?
  a. Wat zal bij benadering de kosten van de bouw van de locatie zijn?
  b. Wat zijn, bij benadering, de kosten van de zorg die de gemeente levert? Graag zowel de incidentele (oprichtings-) kosten alsmede de verwachte structurele kosten. Daarbij graag ook een totaalbeeld van de kosten, en niet enkel de extra kosten die er nu extra bijkomen. Maar graag ook inzichtelijk maken wat de bedragen zijn die we thans al betalen voor deze betreffende doelgroep.
  c. Zijn dit dan de enige kosten voor deze doelgroep of zijn er nog andere kosten (bijv opvang elders?)
 25. Eerder is door het college gezegd dat een locatie van minder dan 24 bewoners niet rendabel te krijgen is.
  a. Waarom wordt er dan nu gesproken over 20 bewoners?
  b. En hoe verhoudt dat zich tot de aantallen die in de technische vragen van maart 2019 zijn genoemd? Daar werd immers gesproken over in totaal 25 personen, die overigens allemaal al een opvangplek hebben.
  c. Of zijn deze 20 plekken extra, naast de 25 die kennelijk al ergens door de gemeente zijn opgevangen
 26. Tot voor kort stond er in de memo’s van het college dat er samen met Zaanstad een woonvoorziening voor verslaafden zouden worden gerealiseerd, waarbij er 12 plekken voor Purmerendse verslaafden en 12 voor Zaanse verslaafden zouden worden gecreëerd.
  a. Waarom is die samenwerking met Zaanstad van de baan?
  b. Wordt er in Zaanstand ook een soortgelijke locatie gerealiseerd? Of is die in de afgelopen periode al gerealiseerd?
  c. Of ziet Zaanstad af van een locatie en waarom dan?
 27. Hoeveel (aantoonbare) overlast veroorzaken die 15 a 25 personen momenteel? Tijdens de informatieavonden werden hierover namelijk hele verschillende aantallen genoemd. Aan de ene tafel werd de inwoners verteld dat er per jaar ongeveer 400 overlastmeldingen waren terwijl aan de andere tafel een getal van 600 werd genoemd. Graag ontvangt de VVD een objectief rapport m.b.t. deze gestelde overlast.
 28. Verder werd er zowel door de sprekers als ook door de ‘deskundigen’ aan de tafels meerdere malen gezegd dat de kans op overlast in de buurt van de opvanglocatie zeer gering zou zijn. Letterlijk werd gezegd: ‘men bevuilt het eigen nest niet.’ Waarop baseert het college die uitspraak? En betekent dit dat dat er helemaal geen overlast meer is, of dat die overlast enkel niet in de buurt van ‘het eigen nest’ is?
 29. Hoe verhoudt die uitspraak dat er weinig kans op overlast in de buurt is, zich met de diverse voorbeelden in het land waarbij locaties in het nieuws zijn gekomen juist vanwege de extreme overlast in de buurt? Zie bijvoorbeeld een artikel in ‘De Gelderlander’ van 15 januari 2019 waar de toenemende overlast in Wehl (gemeente Doetinchem) werd veroorzaakt door tekort aan personeel bij het Leger des Heils. Of het artikel in het Eindhovens Dagblad, van 18 augustus 2018.
 30. Waarom denkt het college dat een situatie zoals die zich in Wehl (gemeente Doetinchem), Lunteren en Helmond hebben voorgedaan, zich niet in Purmerend zullen voordoen?
 31. Verwacht het college dat, als deze locatie is gerealiseerd, er geen sprake meer is van overlast door winkeldiefstallen en soortgelijke criminaliteit? Waarop baseert het college die verwachting? De bewoners mogen immers gewoon vrij rondlopen en zullen hun drugsgebruik wel zelf moeten bekostigen.
 32. Tijdens de informatiebijeenkomst is gezegd dat er nu overlast wordt ervaren omdat deze personen in de stad rondlopen. En dat die overlast door deze voorziening aanzienlijk minder zal zijn. Waarom denkt het college dat?
 33. Bij welke gemeenten heeft het college navraag gedaan over ‘good and bad practices’?
 34. Heeft het college ook de gemeenten waar het niet goed is gegaan, zoals bijv. Doetinchem en Helmond,  gevraagd wat er is misgegaan? Als het college dat niet heeft gedaan, is het college dan alsnog bereid om daar navraag te doen?
 35. Het drugsgebruik wordt gedoogd. Waar haalt de bewoner dan de drugs? Tijdens een werkbezoek dat de VVD heeft gebracht aan een Domuslocatie in Hoorn werd ons verteld dat de dealer de drugs afleveren komt afleveren nabij de opvang. Is dat hier ook de verwachting?
 36. In andere gemeenten is gebleken dat een dergelijke locatie een aanzuigende werking heeft om verslaafden en op dealers. Het park waarin de locatie is gelegen, nodigt daar ook toe uit. Ziet het college dat als een probleem? Hoe denkt het college dat hier tegen te gaan?
 37. Uit de situatie in het land blijkt ook dat er geregeld naalden, cokezakjes en overige drugs- en drank gerelateerde (zwerfvuil) zaken in de nabijheid van de opvang worden aangetroffen. Hoe denkt het college dit tegen te gaan?
 38. Er is tijdens de informatie avond gezegd dat er met camera’s gewerkt zal worden.
  a. Klopt die informatie?
  b. En waar worden die camera’s allemaal geplaatst?
  c. En worden die ook 24/7 live uitgekeken?
 39. Hoe denkt het college de veiligheid van de medewerkers van de nabijgelegen bedrijven te garanderen? Denk aan de medewerkers van het zwembad die vaak al heel vroeg in de ochtend aanwezig zijn. Of aan de medewerksters van de nabijgelegen dierenkliniek, waar men tot ‘s avonds laat werkt en waar ook veel verdovende middelen voor het grijpen liggen?
 40. Tijdens de informatiebijeenkomst werd gezegd dat de bewoners van de opvang, overdags allemaal weg zouden zijn naar dagbesteding.
  a. Klopt dat?
  b. Is dagbesteding voor de bewoners verplicht?
  c. Wat wordt er verstaan onder dagbesteding? Is dat ook het verblijven in de bibliotheek?
 41. In het raadsstuk staat dat er momenteel overlast door deze groep wordt veroorzaakt in winkelcentra.
  a. Welke winkelcentra heeft het college het dan over?
  b. Waaruit blijkt dat het specifiek deze doelgroep is die de overlast daar veroorzaakt? Immers, in de garageboxen en bij de winkelcentra betreft het juist veelal jongelui die het als hangplek gebruiken. Het klinkt ook niet heel aannemelijk dat de 15 chronisch verslaafden die er in Purmerend zijn, verantwoordelijk zouden zijn voor al deze overlast.
  c. Wordt tegen die overlast handhavend opgetreden?
  d. Kan het college garanderen dat die overlast er niet meer is als deze locatie wordt gerealiseerd?
 42. In het raadstuk staat dat er overlast is in boxen van galerijflats.
  a. Waaruit blijkt dat het specifiek deze doelgroep is die de overlast daar veroorzaakt? Immers, in de garageboxen en bij de winkelcentra betreft het juist veelal jongelui die het als hangplek gebruiken. Het klinkt ook niet heel aannemelijk dat de 15 chronisch verslaafden die er in Purmerend zijn, verantwoordelijk zouden zijn voor al deze overlast.
  b. Wordt tegen die overlast handhavend opgetreden?
  c. Kan het college garanderen dat die overlast er niet meer is als deze locatie wordt gerealiseerd?
 43. In het raadsstuk staat dat er overlast is en klachten bij woningcorporaties, wijkagenten en wijkmanagers. Verslaafden zoeken elkaar op, waarbij daklozen een plek vinden bij hun lotgenoten, die wel onderdak hebben, met als gevolgen (geluids)overlast van dealers of gebruikers.
  a. Waarom zou ditzelfde niet gebeuren nu bij de voorgestelde locatie?
  b. Wordt tegen die overlast die er nu is, handhavend opgetreden?
  c. Kan het college garanderen dat die overlast er niet meer is als deze locatie wordt gerealiseerd?