VVD geen voorstander van verslaafdenopvang De Woonplek in Purmerend

Het voorstel van het college voor een verslaafdenopvang, is om vele reden geen goed idee. We bieden al hulp, het lost de gestelde problemen niet op, de veiligheid verslechtert, we weten niet wat het gaat kosten en de voorgestelde locatie is ronduit slecht gekozen! Bovendien, hoe rechtvaardigen we dat er wel op korte termijn woningen beschikbaar zijn voor deze groep verslaafden en criminelen, terwijl jongeren jaren op een wachtlijst staan voordat ze een woning krijgen.

Kortom, de VVD Purmerend vindt dit geen goed plan. Wij steken in op preventie, op jeugd en op de toekomst. De tonnen die dit zal kosten geven wij liever uit aan starterswoningen of Jeugdzorg in plaats van aan een klein aantal chronisch verslaafden of criminelen. Overigens vinden we de locatie wel een perfecte plek om op hele korte termijn jongerenwoningen te plaatsen. 

Hieronder lichten we ons standpunt verder toe.

We bieden al hulp!

Laat duidelijk zijn, het is niet zo dat we nu niets doen voor deze groep mensen. We kopen nu deze zorg in. Het college schreef  in maart 2019 immers dat er behoefte is aan een plek voor 15 tot 20 personen die momenteel al verblijven bij een instelling maar daar niet op hun plek zijn en dat we 4 à 5 personen bij het Leger des Heils buiten de regio huisvesten. 

De VVD vraagt zich af waarom we die huidige werkwijze niet gewoon kunnen voortzetten, desnoods met enkele aanpassingen of verbeteringen. Op die laatste vraag, alsmede op de vraag waarom ze daar dan niet op hun plek zijn en of we dat niet konden oplossen, kwam overigens geen antwoord.  En zo zijn er nog veel meer vragen onbeantwoord gebleven.

Wat kost het?

Dat weten we nog helemaal niet! Tot voorkort zei het college  dat ze samen met Zaanstad een locatie voor 24 verslaafden wilden realiseren, waarvan 12 plekken voor Purmerend en 12 voor Zaanstad. Met minder bewoners zou de locatie namelijk financieel en organisatorisch niet rendabel te krijgen zijn . En die 12 bewoners zouden Purmerend dan ongeveer € 624.000,- per jaar extra kosten, althans dat was toen de informatie.

Tot onze verbazing staat er in het huidige stuk niks over aantallen bewoners noch over kosten. Maar een eerste indruk van de tekeningen lijkt te suggereren dat het om meer dan 12 personen gaat. Duidelijk is wel dat het in ieder geval de € 624.000,=- die nu al begroot staat zal kosten. Maar hoeveel meer? Geen idee! 

Het lost de problemen niet op

1. Diefstal uit winkels. 

Het college verwacht dat, na realiseren van deze opvang, er minder winkeldiefstallen zullen zijn.  Het is onduidelijk waarop het college deze verwachting baseert. Dat er chronisch verslaafden en criminelen zijn, ook in Purmerend, dat is duidelijk. En dat die groep voor overlast kan zorgen, staat ook buiten kijf. Maar hoe groot die groep precies is en voor welke overlast ze zorgen, dat weten we niet. Het is natuurlijk niet zo dat alle winkeldiefstallen enkel door deze (geringe) groep verslaafden  worden gepleegd. 

Bovendien mogen de bewoners de opvanglocatie (die van het college perse dicht bij alle voorzieningen moet zijn) gewoon verlaten. Het is immers geen gevangenis. Daarbij komt dat het drugsgebruik van de bewoners wordt gedoogd. Dus die bewoners, die dichtbij winkels komen te wonen en vrij rondlopen, mogen drugs gebruiken. Die drugs moeten ze wel natuurlijk ergens van betalen. Waarom zouden ze dat niet blijven doen, zoals ze dat volgens het college nu doen; via diefstal? Dus overlast door diefstal zal blijven bestaan.

2. Groepsvorming van mensen uit de doelgroep, wat rommel en onrust oplevert in winkelcentra en;

3. Overlast en vervuiling in/bij de boxen van galerijflats, zoals in Wheermolen langs de Purmerringvaart. Hierdoor (een gevoel van) onveiligheid voor de bewoners.

Ook hier geldt dat er nog uit geen enkel stuk is gebleken dat dit daadwerkelijk overlastsituaties betreft die door deze groep personen wordt veroorzaakt. In de garageboxen en bij de winkelcentra betreft het juist veelal jongelui die het als hangplek gebruiken. Het klinkt ook niet heel aannemelijk dat de (slechts) 10 chronisch verslaafden die er in Purmerend zijn, verantwoordelijk zouden zijn voor al deze overlast. 

De overlast zal zich hoogstens verplaatsen. De groepsvorming blijft, lotgenoten zoeken elkaar immers op. Alleen zal dat nu dan rondom de opvanglocatie worden. Dus het gevoel van onveiligheid blijft, alleen nu bij een andere groep bewoners en in een ander deel van Purmerend.  Voor de boxen en vervuiling van galerijflats is overigens een andere oplossing aanwezig, te weten stevige handhaving!

4. Klachten bij woningcorporaties, wijkagenten en wijkmanagers over overlast. Verslaafden zoeken elkaar op, waarbij daklozen een plek vinden bij hun lotgenoten, die wel onderdak hebben, met als gevolgen (geluids)overlast van dealers of gebruikers. Bij dakloosheid is de inzet van verslavingszorg niet effectief.

Dit probleem wordt eveneens niet opgelost met het voorstel van het college. Sterker nog, de opvang zal juist een aantrekkende werking op drugsdealers hebben. De bewoners mogen gebruiken en zij moeten hun drugs tenslotte wel ergens aanschaffen. Bovendien is het voor de dealer ook een mooie plek, een flink aantal potentiële klanten in 1 gebouw!

Ook is het geen garantie dat er geen verslaafden of criminelen in een reguliere wijk wonen, of daar voor overlast zorgen en dakloos raken. Sterker nog, als dat laatste gebeurt dan biedt deze opvanglocatie geen oplossing. Want het is bedoeld voor langdurige bewoning en het college verwacht er weinig doorstroming. Maar waar gaan we dan met die ‘spoedzoekers’ heen? 

Langdurige bewoning en geen doorstroming

Dit laatste verbaast de VVD. Want eerder was juist de noodzaak aan spoedplekken, een reden om de (toen nog Domus genoemde) voorziening op te willen richten. In 2017 schreef wethouder Rotgans: 

‘Purmerend telt structureel ruim 10 chronisch verslaafden, die het best op hun plaats zijn in zo’n voorziening. Regio Zaanstreek-Waterland heeft zo’n voorziening nog niet. Incidenteel wordt een beroep gedaan op plaatsing in een voorziening in Amsterdam. Hier is echter altijd sprake van flinke wachttijden, terwijl de behoefte aan een plek veelal acuut is, bijvoorbeeld bij huisuitzetting.  

Veiligheid

De VVD vraagt zich oprecht af in hoeverre het aan de Purmerenders valt uit te leggen dat we voor een handje vol chronisch verslaafden tonnen per jaar gaan uitgeven, dat we die met voorrang een woning geven zonder van ze te verlangen dat ze van de drugs afblijven. Sterker nog, we gedogen gebruik. 

En wat te denken van de drugdealers. Bij het werkbezoek in Hoorn werd ons verteld dat de dealer natuurlijk niet de woonlocatie zelf mocht betreden maar dat dealer wel dicht in de buurt de drugs kwam afleveren. Dat betekent dat er bij deze locatie met zekere regelmaat drugsdealers zullen  staan. We lossen dus geen problemen op, we creëren er juist meer!

Vragen   

Dit stuk is echt te vaag. De VVD heeft om die reden het college inmiddels dan ook diverse vragen gesteld. Overigens vragen die we al vaker  hebben gesteld. Maar helaas, tot nu toe blijven concrete antwoorden uit. 

Wat ons verder opvalt is dat er in alle stukken, en ook nu weer, van alles wordt geroepen. Maar of het klopt wat er wordt geschreven, kunnen wij niet controleren. Er wordt bijvoorbeeld geschreven dat er een enorme behoefte is aan deze woonlocatie. Maar waar blijkt die enorme behoefte dan uit? Of er wordt geschreven dat ‘deskundigen zeggen dat…’ Welke deskundigen? En waarop baseren die deskundigen dat? Want tot op heden is er geen objectief rapport of onderzoek getoond waaruit dat blijkt. 

De VVD vindt dat er eerst duidelijke en objectief onderbouwde gegevens dienen te worden getoond, voordat de raad überhaupt iets besluit!

Geen goede locatie

Wij willen geen verslaafdenopvang en al helemaal niet op de voorgestelde plek, die in de hart van de stad, midden tussen Reuring, in de drukte van een stadspark ligt. Het is te dicht bij het zwembad,  kinderdagverblijf, de skatebaan, de speeltuin, de kinderboerderij en de woonwijken. 

Als we al zoiets bouwen, bouw het dan ergens aan de buitenrand van de stad, weg van alles. Zet het dan naast het nieuw te bouwen politiebureau op de Baanstede. 

Kortom, de VVD ziet in het nu aangeboden raadstuk geen enkele reden om in te stemmen met de wens van dit college voor de realisatie van een verslaafdenopvang.