De VVD bezoekt: Algemene Ledenvergadering Sportraad

Eén keer per jaar houdt de Sportraad een Algemene Ledenvergadering waarin het jaarverslag, het financieel verslag en het verslag van de kascontrole commissie worden behandeld en vastgesteld. Na een uitvoerige toelichting door o.a. de voorzitter, Rene Voorwerk, werden de drie verslagen door de vergadering goedgekeurd. Bij de behandeling van het financieel verslag 2018 werd de zorg uit gesproken over de achterblijvende inning van de contributies. Er zijn zelfs clubs die nog de contributies van 2017 moeten betalen! Met ingang van dit jaar zal Spurd de inning van de contributies overnemen.

De aftredende bestuursleden Bert Slegt en Ton Okhuijsen stelden zich voor een volgende termijn weer beschikbaar en werden herkozen.

Als punt 9 stond op de agenda een toelichting op de ontwikkelingen t.a.v. btw-sportvrijstelling door Jancor de Boer, directeur Spurd. Helaas ging dit punt niet door: het zal schriftelijk worden afgedaan.

In de rondvraag kwam aan de orde de zeer beperkte mogelijkheden aan ruimte voor sportbeoefening m.n. bij Volleybal In Purmerend en bij Early Bird. Dit zal nog verergeren als de sport deelname van de Purmerenders toe zal nemen. De huidige inschatting is dat sportdeelname door Purmerenders onder het landelijke gemiddelde ligt, hier zal een onderzoek naar gedaan worden. Mocht dit zo zijn dan zullen er acties volgen. Ook door de groei van Purmerend qua inwoners zal de behoefte aan sportaccommodaties toenemen. Dit punt moet hoog op de agenda komen van de Sportraad.

Na de pauze volgde een presentatie door de heer Guido Thys. Deze zeer ervaren spreker studeerde Theoretische Taalkunde en was docent Marketing Management. Hij adviseerde veel bedrijven en richtte in 1984 het eerste telemarketingbedrijf van België op. Guido Thys combineert 25 jaar ervaring, improvisatietalent, humor en een bibliotheek aan kennis.

Verder kan Thys het beste worden getypeerd als de ‘dwarsdenkende spreker die úw verhaal vertelt’. Een rode draad in zijn veelzijdige loopbaan als spreker is ‘anders denken, anders doen’.

Als presentator gaat Thys graag de dialoog aan en zorgt hij altijd voor spannende interactie en dynamiek. Een spreker die zijn toehoorders weet te binden en te boeien, maar zéker ook te vermaken.

Het optreden van Guido Thys was een succes. Het was leerzaam, boeiend en verfrissend.

De opkomst was redelijk; naast het bestuur (5 man) waren er +/- 25 afgevaardigden van sportverenigingen en Spurd. Van de politiek waren de PvdA, het CDA en de VVD aanwezig. Het college van B&W had zich afgemeld.