Algemene beschouwingen begroting 2019-2022

De allereerste algemene beschouwingen in deze bestuursperiode. De VVD blijft net als in ons verkiezingsmotto: denken, durven en doen. Zo kunt u initiatiefvoorstellen van ons tegemoet zien en zullen we de voorstellen van dit college kritisch beoordelen. Bij de presentatie van het coalitieakkoord heeft de VVD dit akkoord ambitieus genoemd en was in afwachting van de financiële onderbouwing.

Geachte aanwezigen en alle kijkers en luisteraars,

Algemeen

De allereerste algemene beschouwingen in deze bestuursperiode. De VVD blijft net als in ons verkiezingsmotto: denken, durven en doen. Zo kunt u initiatief voorstellen van ons tegemoet zien en zullen we de voorstellen van dit college kritisch beoordelen. Bij de presentatie van het coalitieakkoord heeft de VVD dit akkoord ambitieus genoemd en was in afwachting van de financiële onderbouwing. Maar meneer de voorzitter wat schetst onze verbazing? Deze begroting is doorspekt met vage plannen die zonder enige financiële onderbouwing in de begroting gereserveerd worden en leiden tot grove onttrekkingen aan de algemene reserve. In 2019 wordt ruim 3 miljoen euro meer uitgegeven dan dat er binnenkomt en dit alles ten laste van de Purmerender. Dit College mist duidelijk een financieel huisvader. Zoals de begroting nu voorligt zullen wij niet kunnen instemmen.

Ontbreken financiële verantwoordelijkheid

Met lede ogen moeten we nu toezien dat van enige financiële verantwoordelijkheid maar weinig blijk wordt gegeven. De belastingcenten van de Purmerenders worden uitgegeven aan zaken waar eigenlijk geen geld voor is, niet onderbouwd zijn en naar onze mening onnodig of overbodig zijn. Kijk naar de ruim 624 duizend euro per jaar die het college wil uitgeven aan 12 chronisch verslaafden. Of geld voor vage plannen voor duurzaamheidsprojecten. Terwijl we inmiddels al met zekerheid kunnen zeggen dat we op de Jeugdzorg flinke tekorten zullen hebben. Van de VVD mag geen kind buiten de boot vallen, ook als daarvoor nog bakken met geld naar Jeugdzorg moeten. Terecht, want kinderen hebben recht op de beste zorg. Maar dat moeten we dan wel kunnen betalen.

Parkeergarage

In februari is er een motie van CDA, D66 en VVD aangenomen om de kosten voor een parkeergarage in onze binnenstad in kaart te brengen. Het is teleurstellend om te zien dat er met deze motie nog maar bitter weinig is gedaan. De VVD ziet de Brantjesoever, tegenover het stadhuis, als de optimale plaats om een flinke parkeergarage te bouwen. Er is ruimte en de verkeersveiligheid en doorstroming lijken op deze plaats het beste gewaarborgd te kunnen worden. We hebben een wijzigingsvoorstel ingediend om geld hiervoor te reserveren zodat we hopelijk op korte termijn met de bouw van een parkeergarage en woningen aan de slag kunnen gaan op de Brantjesoever!

Hondenbelasting

De fusie met Beemster vergt veel voorbereidingswerk. De VVD wil de lasten voor Purmerenders zeker niet laten stijgen. Maar we zien nog veel verschillen in belasting en regelgeving in beide gemeenten. In kleine stappen kunnen we geleidelijk dichter bij elkaar komen. Met het afschaffen van de hondenbelasting bijvoorbeeld. Laten we die stap alvast nemen, zodat we nu al 1 verschil van het lijstje kunnen schrappen.

Bouwen, bouwen, bouwen

Nadat een streep werd gehaald door de plannen voor de PostNL locatie zien we dat er nu ook al frictie tussen het college en de ontwikkelaar van het plan de Looijers is ontstaan. Wij hopen dat dit college begrijpt dat voor het bouwen in deze stad we afhankelijk zijn van een professionele samenwerking met ontwikkelaars en woningbouwverenigingen. De gemeente Purmerend heeft namelijk zelf haast geen grond in eigendom en de gemeente bouwt ook zelf geen huizen.

De Kom A7

Het college zal eind dit jaar duidelijkheid geven over het bouwen van een Van der Valk Hotel in de Kom A7. De VVD ziet dit hotel graag gerealiseerd worden en ziet ook kansen voor woningbouw in de kom A7. Deze grond is wel gemeentelijk eigendom en als we echt stappen willen maken in sociale woningbouw en de keuze hebben tussen een wandelbos en woningen, kiest de VVD voor woningbouw op deze locatie. We rekenen erop dat er snel stemming in de raad volgt voor de definitieve komst van het hotel en dat de partijen dan, in tegenstelling tot de stemming bij PostNL, wel achter hun eerdere keuzes blijven staan.

Onduidelijke plannen

Het college reserveert tonnen in de begroting voor allerlei duurzaamheidsprojecten. Het moet steeds meer en meer. En nu moet er jaarlijks ook nog eens 60.000 euro voor duurzaamheidsevenementen worden uitgetrokken. Hou op met deze gekte. Gasvrij Purmerend kost al heel veel geld, maar het is allemaal niet genoeg. Wij willen alleen geld beschikbaar stellen voor concrete plannen en projecten. Voor wat betreft vage potjes zeggen wij: streep er doorheen en uit de begroting halen. Idem dito voor 30-30-40. Wij willen per woningbouwproject beoordelen of de gemeente er extra geld voor beschikbaar moet maken om meer betaalbare woningen te realiseren. Naast het subsidiëren van de grondprijs wordt ook hiervoor een enorme extra spaarpot opgetuigd. Ook hier zeggen wij: streep er doorheen en pas bij de raad terugkomen als er concrete plannen zijn.

Communicatie

Tot slot, voorzitter… Communicatie. Zoveel geluid vanuit D66 en Stadspartij, maar nog nooit is communicatie zo vaak onderwerp van gesprek geweest. Geen inspraak toestaan bij besluitvorming PostNL. Geen overleg met ondernemers en bewoners inzake de Kermis. Geen omwonenden informeren bij Wagenweggebied ondanks toezeggingen. Dit College lijkt het werken van buiten naar binnen weer te hebben omgedraaid en deelt mee wat er gaat gebeuren.

Dank aan de organisatie!

Zoals gebruikelijk wil ik nog graag alle medewerkers van de organisatie bedanken die ons werk mogelijk maken. Tot zover.

Jan Peter Dompeling Fractievoorzitter VVD Purmerend
7 november 2018

Download .pdf van website raad.purmerend.nl