De VVD bezoekt: Algemene Ledenvergadering Sportraad

Eén keer per jaar houdt de Sportraad een Algemene Ledenvergadering waarin het jaarverslag, het financieel verslag en het verslag van de kascommissie worden behandeld en vastgesteld. Na een uitvoerige toelichting door de voorzitter, Rene Voorwerk, werden de drie verslagen door de vergadering goedgekeurd.

Aftredend penningmeester, Erik Terpstra, stelde zich voor een volgende termijn weer beschikbaar en werd herkozen. Hierdoor bleef het bestuur ongewijzigd.

Als punt 9 stond op de agenda de nieuwe privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle clubs moeten hieraan voldoen. Van vastgelegde informatie van clubleden moet bekend zijn welke informatie wordt waarvoor gebruikt en wie over die informatie kan beschikken. De clubs moeten nog een grote slag maken om te zorgen dat ze aan de wet voldoen.

Na de pauze was het woord aan de heer Jancor de Boer. Hij is sinds januari 2018 de nieuwe directeur van Sportstichting Spurd. Jancor de Boer vertelde de aanwezigen wat hij zoal gedaan heeft in zijn werkzame leven. Bij onder andere NV SRO (Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen), Mezzo (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) en Yellowpoint was hij directeur. Door zijn grote affiniteit met sport en de sociale aspecten van de maatschappij mag van hem veel verwacht worden in zijn functie als directeur van Spurd!

De opkomst was redelijk; naast het bestuur waren er +/- 20 afgevaardigden van sportverenigingen en van de politiek waren PvdA, AOV, Stadspartij en VVD aanwezig.